Reunit el claustre de professors d’E.Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, es fixen per a aquest curs 2017-18 els següents objectius generals: 

 1. Aprofundir en la qualitat global de l'acció educativa de l'escola:

1.1. Programar i aplicar els nous Currículums Competencials, tot potenciant estratègies de treball cooperatiu.

1.2. Impulsar el Projecte Lingüístic de Centre (PLC), tot potenciant el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge i, alhora, el treball com a escola multilingüe.

1.3. Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d'ensenyament-aprenentatge i en l'avaluació del currículum (TAC), així com en els processos de gestió del centre.

1.4. Oferir un conjunt coherent d'activitats complementàries programades des dels equips docents d'etapa i cicles.

1.5. Continuar aprofundint en la coordinació entre les tres etapes educatives, els departaments didàctics i departaments generals, per tal de contribuir a la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges de l'alumnat.

1.6. Dur a terme el pla de formació continuada del personal que atengui les necessitats derivades dels següents eixos: Innovació i materials curriculars i Anglès, tot potenciant el desenvolupament professional.

2. Vetllar per la formació integral tenint com a guia els valors de l'Humanisme Cristià:

2.1. Impulsar l'acció pastoral de la nostra escola, afavorint la reflexió personal i acostar-se al per què de les nostres tradicions populars.

3. Garantir les condicions d'equitat i atenció a la diversitat:

3.1. Optimitzar els recursos humans i materials destinats a l'atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes, coordinats per l'acció de la Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD)

4. Incidir en l'avaluació com a factor de qualitat en els diferents àmbits d'intervenció educativa: elaboració de la Memòria:

4.1. Realitzar una avaluació sistemàtica del nivell d'assoliment de les tasques programades en el Pla Anual de Centre (PAC) i establir criteris i eines per l'avaluació de l'assoliment de les Competències Bàsiques dels alumnes de l'Escola.

4.2. Impulsar la col·laboració institucional amb altres institucions educatives, especialment de la FEP, per tal d'oferir una proposta educativa global als nostres alumnes.

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

EDIFICI D'E. INFANTIL

 

EDIFICI D'E.PRIMÀRIA I ESO