CURS 2017 - 2018

CALENDARI:

20 de març  Publicació de l'oferta
del 23 de març al 4 d’abril Presentació de sol·licituds (previsió)
24 d'abril Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional 
del 25 al 27 d'abril Termini per presentar reclamació al barem provisional
3 de maig Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem un cop resoltes les reclamacions
4 de maig Sorteig públic per determinar l'ordenació de les sol·licituds en cas d'empat
8 de maig Publicació de la llista ordenada definitiva 
29 de maig Publicació de la llista dels no admesos i vacants 
30 de maig Publicació de la llista final 
29 i 30 de maig Termini de lliurament de formulari d’ampliació de sol·licituds de centres de l'alumnat no assignat en el procés de preinscripció
2 de juny  Publicació de la llista d'alumnat admès i, si s'escau, de la llista d'espera

 

Preincripció alumnes nous al curs 2017-2018:

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ (PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS)________

Educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària i ESO: la previsió per part del Departament d’Ensenyament és de 23 de març al 4 d’abril (ambdós inclosos). Pendent de publicació de la resolució al DOGC per part del Departament d’Ensenyament
 

CRITERIS D’ADMISSIÓ_______________________________________________

En els darrers, cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ per la nostra escola HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes s’estableixen uns criteris de prioritat:

CRITERIS GENERALS:

- Germans ja matriculats al centre o pares que treballin a l’escola: 40 punts - Criteris de proximitat al centre:

* domicili de la persona sol·licitant dins l’àrea de proximitat al centre: 30 punts

* adreça del lloc de treball d’un dels pares o tutors dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts

* domicili al districte de Sants-Montjuïc: 15 punts

* domicili al municipi de Barcelona: 10 punts

- Si el pare o la mare, el tutor o la tutora, són beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció: 10 punts.

- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germana (mínim del 33%): 10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS (NOMÉS S’APLIQUEN EN CAS D’EMPAT EN ELS CRITERIS GENERALS)

- Pel fet de formar part de família nombrosa/monoparental: 15 punts

- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts. Es preveu eliminar la condició de celíac per a l’obtenció de punts complementaris.

DOCUMENTACIÓ___________________________________________________

- Formulari de sol·licitud

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.

- Original i fotocòpia del Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (generals o complementaris) han de presentar la documentació que a continuació s’indica per a cada criteri:

- Germans de l’alumne/a escolaritzats al centre. El centre en farà la comprovació - Pares o tutors legals que hi treballen al centre. El centre en farà la comprovació

- Proximitat del domicili habitual o del lloc de treball. Quan el domicili habitual que s’ al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Quan és l’adreça del lloc de treball la que s’al·lega per aquest criteri, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.

- Pares o tutors legals beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció. Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

- Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, germans, pares o tutors legals. Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona.

- Formar part de família nombrosa o monoparental. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

- Si l’alumne pateix una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, l’endocrí o el metabòlic, inclosos els celíacs. Informe emès per un metge o metgessa on s'indiqui expressament que l'alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

- Mare, pare o tutors legals de l’alumne ex-alumnes de l’escola. El centre en farà la comprovació.

 

 

ÀREA D'INFLUÈNCIA:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn