La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves.

Per tant, la carta ha de contribuir, entre altres, als objectius següents:

  • Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l'entorn.
  • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
  • Facilitar a les famílies l'exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Corresponsabilitzar el centre i la família en l'èxit acadèmic, personal i social dels alumnes i també en el compromís cívic dels infants i joves.

Aquest document l'han de signar el pare, mare, tutor o tutora legal de l'alumne o alumna i la direcció del centre educatiu públic o la persona titular del centre privat concertat en el moment de la matrícula.

La carta de compromís educatiu es pot ampliar amb una addenda de continguts específics addicionals per facilitar el seguiment individualitzat de cada alumne o alumna. L'addenda recull els acords concrets i els compromisos que la família i el centre s'avenen a adquirir per ajudar l'alumne a millorar el rendiment escolar i la integració escolar i social. Cal revisar-la periòdicament per fer el seguiment dels acords i valorar si s'han assolit els objectius.

En cas d'incloure una addenda, aquesta ha d'estar signada pel pare, mare o el tutor o tutora legal i el tutor o tutora del centre. A partir del cicle superior d'educació primària, els alumnes també poden signar-la i participar activament en la redacció dels compromisos que assumeixen a títol personal.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn