Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) són un conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió.  Les NOFC permeten assolir els objectius proposats en el PEC i en la Programació General Anual (document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre, les actuacions concretes per a cada curs).

Les NOFC regulen aspectes en relació a:

  • els òrgans unipersonals i col·legiats
  • l’alumnat, el professorat, el PAS
  • l’organització de les activitats del centre
  • el recinte escolar
  • el suport burocràtic

Les NOFC és un document viu. En aquesta web s’hi publica l’última versió del curs 2010-11. En l'actualitat, s'està perfilant el document que correspondrà al proper curs.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn