D’acord amb l’article 14 de la Llei d’educació, el projecte lingüístic forma part del projecte educatiu del centre.

Recull, de manera organitzada, tant els criteris adoptats per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, com els criteris de comunicació del centre. Es tracta, per tant, d’un instrument que ajuda a desenvolupar de manera coherent i eficaç les activitats d’aprenentatge lingüístic i que posa l’accent en els acords de gestió educativa diària dels centres.

És, doncs, una eina pedagògica i organitzativa flexible, que evoluciona a partir de les estratègies educatives fixades i de l’assoliment dels objectius marcats d’acord amb les especificitats pròpies de cada centre. En aquest sentit, l’article 2.1 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres, estableix que “L'autonomia dels centres educatius abasta els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. El projecte educatiu del centre n'és la màxima expressió”, i l’art. 5 e) de la mateixa norma afegeix que “El projecte lingüístic s'ha de concretar a partir de la realitat sociolingüística de l'entorn i d'acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis. El projecte lingüístic dóna criteri amb relació al tractament i l'ús de les llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua vehicular i d'aprenentatge, així com la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre l'aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, determina quina llengua estrangera s'imparteix com a primera i quina o quines com a segones.”

En aquesta web s’hi publica l’última versió del curs 2015-16. En l'actualitat, s'està perfilant el document que correspondrà al proper curs.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn